Isolatie met HR++ Termoparels - Termokomfort (2024)

Het in 1976 door Shell/Termokomfort ontwikkelde Termoparel®-systeem, ontwikkelt voor o.a. spouwmuurisolatie, is sindsdien toegepast bij de na-isolatie van honderdduizenden woningen en heeft zijn superieure kwaliteit ruimschoots bewezen. Informatie over isolatie metTermoparels® in de nieuwbouw.

Circa10 jaar geleden is het TermokomfortEurope BV gelukt door innovatie van de EPS parels en het bindmiddel, het Termoparel®-systeem nog beter te maken dan het al was. Het onder de merknaam HR-Termoparel® op de markt gebrachte systeem behoort conform NEN 6065/6066 tot brandklasse 1.

HR++ Termoparels ®, de 3e generatie

Eind 2009 introduceert Termokomfort een tweede innovatie, nl. het HR++ Termoparel®-systeem. Door toepassing van een speciale grafietparel met een λd-waarde van 0,0337 W/m.K werd de hoogste isolatiewaarde bereikt bij na-isolatie. Alle overige eigenschappen zijn gelijk aan deHR-Termoparel®.

HR++Termoparels® zakken niet in, zijn uit zichzelfuitstekendbestand tegen vocht en hebben de hoogste isolatiewaarde waardoor erzelfs bij kleine spouwbreedten nog uitstekende isolatiewaarden gehaald worden.
Ook dit parelsysteem is als enige grijze parelsysteem vlamdovend.

Wat maakthet Termoparelsysteem® zouniek?

De lijm!

Goed, natuurlijk is de parel op zich al zeer bijzonder. Niet alleen heeft de Termoparel® de hoogste isolatiewaarde, ook zijn de korrels gezeefd en ontstoft. Dit zijn 2 bewerkingen die de concurrerende fabrikanten uit kostenoverwegingen liever achterwege laten. Ook is de Termoparel® inde massa brandvertragend. Dus geen SE poederlaagje over de parels heen die met het eerste de beste water is verdwenen en voor een slechtere verlijming zorgt! Erg belangrijk is ook dat de parels volkomen rond zijn. Andersvormige parels (ei / boonvormig) zorgen ervoor dat de luchtruimte tussen de parels te klein wordt waardoor het isolatiepakket capillair kan worden. Hierdoor zou vochtdoorslag kunnen ontstaan. Dat dit onwenselijk is lijkt ons duidelijk.

Veel belangrijker nog is het bindmiddel waarmee ieder pareltje wordt omgeven. Dit hele dunne lijmlaagje zorgt ervoor dat de pareltjes enkel met de raakvlakken aan elkaar verlijmen. Er blijft dus een open structuur in het isolatiepakket bestaan. Het bindmiddel is in de jaren 70 en 80 door de Shell in hun laboratoria ontwikkeld. Het grootste probleem was om het bindmiddel flexibel te houden, ook na vele jaren. De opgedroogde lijm is een soort rubber dat door zijn flexibiliteit de parels bijeen houdt. Constructies krimpen en zetten uit onder invloed van temperatuur. Ook trillingen kunnen hele gebouwen in beweging zetten. Als het bindmiddel na verloop van tijd zijn flexibiliteit verliest, dan kunnen de parels van elkaar losbreken en wegwaaien of uit de constructie stromen. Het zal u daarom ook niet verbazen dat de ontwikkeling van dit bindmiddel lang heeft geduurd. Ook is dit bindmiddel brandvertragend gemaakt. Nu, ruim 30 jaar later, weten wij uit ervaring dat enkel het Termokomfort bindmiddel de juiste eigenschappen heeft voor een optimale, langdurige verlijming. Dit bindmiddel wordt alleen door Termokomfort systeemverwerkers gebruikt!

Het Termoparelsysteem® onderscheidt zich dus in:

 • gezeefde constante korrel grootte;
 • ontstofte parels;
 • rond, niet boonvormig dus!;
 • in de massa brandvertragend (Klasse 1);
 • kleinste λ-waarde dus hoogste isolatiewaarde;
 • blijvend flexibele verlijming (latex);
 • brandvertragend bindmiddel;
 • bindmiddel op waterbasis;
 • geen harsen.

Het Termoparelsysteem® is herkenbaar aan het beeldmerk van witte parels met doormenging van ca 1% blauwe parels, of grijze parels met doormenging van ca 1% witte parels.Isolatie met HR++ Termoparels - Termokomfort (1)

De BiofoamPearls® hebben ook de doormenging van eenlichtgroenpareltje.Isolatie met HR++ Termoparels - Termokomfort (2)

Eigenschappen vanTermoparels ® (EPS)

Materiaalverbruik

EPS® bestaat voor slechts 2% uit polystyreen.
De overige 98% is lucht.

Aardolieconsumptie

De grondstof voor polystyreen is aardolie.De EPS®-industrie gebruikt circa 0,1% van de totale aardolieconsumptie in Nederland, maar maakt er duurzame producten van.

CFK’s

EPS® was altijd al CFK-vrij!

Milieubelasting

Debelasting van EPS ten aanzien van het milieu is bijzonder laag in vergelijking totdie van andere isolatiematerialen. EPS wordt als bodemstructuurverbeteraar in tuingrond toegepast (de witte korrels). Ook worden EPS korrels toegepast als vulling in anti-allergenische producten als kussens etc. Zie ookEPS en het milieu(Duurzaam, veilig en energiezuinig bouwen)

Expansie van polystyreen

Om het polystyreen te laten expanderen tot EPS®, gebruikt men pentaan (vergelijkbaar met aardgas). Pentaan is onschadelijk voor de volksgezondheid en ozonlaag. In het EPS®-eindproduct is het niet meer aanwezig. Pentaan wordt door de producenten afgevangen en hergebruikt.

Energieverbruik

De natuurlijke aardolie-energie plus de energie die nodig is om de EPS®-producten te fabriceren, is 90 Mj/kg. Door de lage dichtheid van EPS® is de energie-inhoud vaak lager dan die van andere isolatiematerialen.

Energie-terugverdientijd

De benodigde energie voor het isoleren met EPS®, is door de energiebesparing als gevolg van die isolatie in minder dan twee maanden terugverdiend. Ter vergelijking: bij zeeschelpen t.b.v. kruipruimte-isolatie is de energieterugverdientijd ca. 50 jaar.

Lange levensduur

EPS® wordt reeds 50 jaar voor diverse doeleinden toegepast.
Uit ervaring blijkt dat EPS-Termoparels®, toegepast als isolatiemateriaal, na 40 jaar dezelfde perfecte kwaliteiten hebben behouden.

Monomateriaal

EPS® is een monomateriaal, d.w.z. samengesteld uit alleen polystyreen (en lucht), en daardoor bij uitstek geschikt voor recycling.

Aantal levens

EPS® is tot 5 maal mechanisch te recyclen. Schoon en vervuild EPS® wordt teruggebracht tot de basisgrondstof polystyreen. Van het granulaat worden talloze producten gemaakt zoals verpakkingen, cassettebandjes, wasknijpers, bloempotten etc.
Termokomfort® heeft gezamenlijk met een aantal andere bedrijven in coöperatieverband een EPS recyclingfabriek gebouwd in Terneuzen.
Wij laten het recyclingproces liever niet over aan derden, we doen het gewoon zelf!
Hiermee zijn alle Termokomfort® isolatiesystemen100% circulair, ook onze producten uit het verleden want wij nemen alle, ooit door ons verkochte materialen weer kosteloos terug voor hergebruik!

Thermische recycling

In tegenstelling tot andere isolatiematerialen leent EPS® zich uitstekend voor vervanging van fossiele brandstoffen in vuilverbrandingsinstallaties. Maar liefst 80% van de natuurlijke aardolie-energie die in EPS® zit wordt zo teruggewonnen. Bij verbranding ontleedt EPS® zich in kooldioxide en water en komen er minder schadelijke stoffen vrij dan bij de verbranding van ‘natuurlijke’ materialen zoals kool, kurk en zelfs hout. Ter vergelijking: bij verbranding van 100 gram schoon vurenhoutkomen ca.15 maal zoveel schadelijke stoffen vrij dan bij verbranding van 100 gram EPS.

Op de download pagina kunt u meer informatie over dit onderwerp downloaden.

 • Informatie over de toepassing van HR++ Termoparelsin spouwmuren
 • Meerisolatiematerialen

Isolatie met HR++ Termoparels - Termokomfort (3) HR++Termoparels staan vermeld in delijst van gecontroleerde kwaliteitsverklaringen. Code: 20100003GKBKUW

Isolatie met HR++ Termoparels - Termokomfort (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated:

Views: 5355

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.